Он Нийт орлого /сая.төг/ Нийт зардал /сая.төг/ Цэвэр ашиг /сая.төг/ Авлага /сая.төг/ Өглөг /сая.төг/ Ажиллагсдын тоо Дэлгэрэнгүй
2017 728,3 750 21,7 549,3 757,3 48
2018 1,088,6 1,065,6 20,7 298,0 392,6 48
2019 680,1 675,0 4,5 185,3 331,4 48
2020 1,328.6 1,293.6 31.3 83.0 377.2 37
2021 965.3 1,215.8 (250.5) 202.8 369.8 37

1 - 5 of ( 5 ) бичлэгүүд